Stedelijke werkplaats 1 | 7 november 2016

Stedelijke werkplaats 1 Kick Off -    7 november 2016

Fase van maken en doen
Na een fase van verkennen en intensief onderzoek doen naar vernieuwend speeltuinwerk is nu de fase van 'echt doen' en maken aangebroken. Vandaag is de kickoff van fase 3: Samen Speelruimte Maken

Deze fase bestaat uit 4 ontwikkelpaden, zie afbeelding rechts. 

1. De speeltuinen met ieder hun eigen ontwikkelpad
2. Een netwerk van speeltuinbesturen
3. De gemeentelijke wet en regelgeving
4. Een speeltuinen kwaliteitssysteem 

In deze paden is iedereen actief bezig met de speeltuin. Tussen deze paden ontstaan onderlinge verbanden en dwarsverbanden waarmee de speeltuingemeenschap groeit.

De gemeente heeft de regie van deze fase en zorgt ervoor dat de afzonderlijke activiteiten en ontwikkelpaden in samenhang met elkaar voortgang vinden. De gemeente doet dit samen met het projectteam.

Pad 1 - Speeltuinen
We beginnen met het ontwikkelpad van de speeltuin. Een groot hart met 'Speelruimte' ligt in het midden en hier omheen in kleine hartjes het pad van elke speeltuin individueel. Aan de hand van deze hartjes is te zien welke speelruimte is gebruikt bij het toewerken naar een zelfstandige speeltuinorganisatie. Rood is wanneer deze is gebruikt en wit is als deze niet is gebruikt. Op de hartjes staat het volgende

  • Hart

  • Speeltuinmaker

  • Projectplan

  • Juridische eenheid / Bestuur

  • Businessplan

  • Subsidie - overname technisch beheer

  • Subsidie - overname sociaal beheer

  • Kwaliteitsmonitor

Elke speeltuin heeft zijn eigen pad neergelegd en er ontstonden mooie diverse ontwikkelpaden. Zo is bijvoorbeeld speeltuin de Duizendpoot bezig een bestuur te zoeken, heeft de Hoge Weide wel al een bestuur, maar nog geen hart en is op een aantal plekken Utrecht Natuurlijk als speeltuinmaker naar voren getreden.

Vervolgens heeft elke speeltuin aangegeven of draagvlak (groen) en/of draagkracht (oranje) in de speeltuin aanwezig is. Draagvlak staat voor mensen die willen en meedoen. Draagkracht staat voor kennis, know-how en inzet. Bij Speeltuinen op de persoonlijke pagina zijn deze ontwikkelpaden per speeltuin te vinden en te volgen.


Pad 2, 3, 4 - Netwerk, Gemeente, Kwaliteit
De overige ontwikkelpaden worden besproken met behulp van 'de Stoel'. Bij elk pad wordt stilgestaan wat het precies inhoudt, wie zich hierover buigen en aanspreekpunt zijn en hoe je mee kunt doen.

Netwerk
NUSO is het landelijk platform van speeltuinen en expert op het gebied van speeltuinverengingen. NUSO faciliteert een licht netwerk voor kennisuitwisseling en ondersteuning van de speeltuinbesturen in Utrecht. Dit netwerk is voor ondersteuning van besturen en besturen-in-wording. De ondersteuning is op vraag en afgestemd op de taken en verantwoordelijkheden die de gemeente Utrecht overdraagt aan de speeltuinen. Er worden 4 bijeenkomsten per jaar georganiseerd en er is coaching mogelijk (zowel face-to-face als telefonisch). De speeltuinen die nog niet bezig zijn met het oprichten van een bestuur, maar wel meer informatie hierover willen kunnen ook met het NUSO contact opnemen.
Meer informatie vind je bij Netwerk.


Gemeente 
De gemeente heeft ook haar eigen ontwikkelpad. Zij maakt een nieuwe beleidsregel, welke wordt opgesteld met input uit de bijeenkomsten van het Netwerk, Kwaliteit en voortgangsgesprekken met de speeltuinen. In juni 2017 is er een concept beleidsregel en het streven is dat deze per 1 januari 2018 ingaat. Hierbij wordt o.a. helder geoormerkt welke middelen voor de speeltuin beschikbaar zijn en welke subsidieverdeling wordt gehanteerd. Meer informatie over het ontwikkelpad vind je bij Gemeente.


Kwaliteit 
In fase 2 is een eerste schets van een kwaliteitssysteem gemaakt, in de vorm van een kleurplaat. Marieke, Suzan en Wouter organiseren een werkplaats waarin dit kwaliteitssysteem verder wordt uitgewerkt en in de praktijk wordt gebracht. Er wordt gewerkt aan een kwaliteitssysteem dat weinig rompslomp en extra tijd kost in de speeltuinen, verantwoording richting burgers, politiek en gemeente borgt en dat daadwerkelijk iets zegt over de (speel)kwaliteit van en in de speeltuin. Op verzoek van de politiek en een aantal partners wordt (nog) meer nadruk gelegd op het vreedzaam pedagogische klimaat, de speelwaarde van de speeltuin en de verbinding met de buurt. In maart 2017 zal het kwaliteitssysteem bij de eerste speeltuinen in werking zijn.

De werkplaats bestaat uit een diverse groep mensen (bv. een speeltuinmaker, speeltuinbestuurder, sociaal makelaar, bezoeker, gemeenteambtenaar en iemand van het NUSO). Meer informatie vind je bij Kwaliteit.


Speeltuingemeenschap
Zoals eerder genoemd ontstaan er dwarsverbanden tussen de verschillende paden. Zo hebben Saskia en Marijke, speeltuinmakers van Noordsepark, een voorstel geschreven voor de gemeente. Ze vertellen dat ze tijdens de stedelijke werkplaatsen in fase 2 hebben gemerkt hoe fijn het is om kennis en inzichten rondom de verzelfstandiging met andere speeltuinen te delen en willen dit voortzetten met 'De Sparfiets':

"Over ideeën en (on)mogelijkheden sparren, praktische zaken samen uitzoeken, de fysieke plek (speeltuin) samen bekijken, we komen graag langs om mee te kijken en iets leuks te brengen. Als ondernemende speeltuinmakers van Speeltuin Noordse Park vinden we het leuk om onze doen- en denkkrachten te verbinden met andere speeltuinen om zo onze eigen inzichten ten aanzien van de Speeltuinen van de toekomst te vergroten, inspiratie op te doen en onderlinge samenwerking op een leuke en praktische wijze samen vorm te geven. Heb je zin om mee te doen met sparren op de fiets? Kom ook, stap op de Sparfiets of doe een voorstel!"
Website 
Op deze website zullen de verschillende ontwikkelpaden te volgen zijn. Elk pad heeft zijn eigen pagina. Ook elke speeltuin heeft zijn eigen pagina, waar de ontwikkeling is te volgen, contactgegevens staan, het nieuwste speeltuinplan en (eventueel) de website van de speeltuin. Missen jullie iets, of wil je iets delen? Mail Suzan suzan@speeltuinen.org  

  


Aansluiten bij het netwerk van besturen? 
Mail of bel Paulien van der Loo  
0633320755 - p.vanderloo@jantjebeton.nl


Informatie of input? 
Mail of bel Rick de Kogel 
0620037042 - r.de.kogel@utrecht.nl

Meedoen met uitwerken en in praktijk brengen van
kwaliteitssysteem
Mail of bel Suzan Verdonschot 
0622351256 –suzan@speeltuinen.org

Data werkplaatsenreeks:
28 november 2016
23 januari 2017
20 maart 2017
29 mei 2017

Tijd:10:00 -13:00 
Locatie: Maria van Reedestraat 4, Utrecht.
Meedoen met Saskia en Marijke en de Sparfiets?

Mail of bel Marijke of Saskia
Saskia: 0637276609 - link2move@yahoo.com
Marijke: 0639435539 - marijke@urbanpilots.com   Comments