Gemeente‎ > ‎

Werkplaats concept beleidskader Speeltuinen

Op initiatief van de gemeente is een extra werkplaats concept beleidskader georganiseerd. Met (een vertegenwoordiging van) het speeltuin netwerk wordt het eerste concept beleidskader speeltuinen doorgenomen, verbeterd en verrijkt.

 

Proces - nu
Sinds begin 2015 is door alle betrokkenen van het speeltuinwerk gewerkt aan de beleidsvorming voor de 21 beheerde speeltuinen van de gemeente Utrecht. In fase 1 heeft Academie van de stad toekomstbestendige beheer scenario’s geanalyseerd. In fase 2 heeft er een participatief actie onderzoek plaatsgevonden naar toekomstbestendig speeltuinwerk, met alle betrokkenen van het speeltuinwerk. Dit heeft een advies opgeleverd ‘Speelruimte maken we samen’. Het beleidskader is hier uit voort gekomen en gaat in per 1 januari 2018.

 

Vragen en thema’s

Alle aanwezigen hebben het concept beleidskader gelezen en verschillende vragen/thema’s ingebracht. Deze vragen worden gedeeld met elkaar en waar nodig nog aangevuld of aangescherpt. Er is een onderscheid gemaakt tussen kleinere en grotere thema’s. Alle thema’s zijn tijdens de werkplaats verder verkend.

 

Kleinere thema’s en vragen

     verplicht stellen voor elke speeltuin dat gewerkt wordt met de meldcode huiselijk geweld?

     wel of geen VOG’s voor de flexschil?

     Openingstijden minimaal winter van 14:00 tot 18:00 en ‘s zomers van 14:00 tot 17:00 of gemiddeld 6 dagen in de week 5 uur open afgestemd op de basisschooltijden in de buurt (want dat geeft meer speelruimte).

     Verhuur van de speeltuin voor / of organiseren van besloten (kinder)feesten kan niet, zowel niet tijdens reguliere openingstijden als daarbuiten. Als de speeltuin open is dan is dat altijd voor ‘iedereen’ en in de gewenste pedagogische sfeer.

     Bezoekersaantallen tellen: Wat levert dat op? Het is veel werk maar waarom zou je het eigenlijk precies willen bijhouden. Je kan het inzetten als tijdelijk middel als je iets wilt weten over aantallen, maar onnodig om er een structureel middel van te maken

 

Grotere thema’s en vraagstukken
Deze thema’s en vraagstukken zijn verder verdiept door een ‘buitenschil en binnenschil’. De binnenschil gaat aan de gesprekstafel in gesprek over het thema met de volgende vraag: ‘Wat vind jij dat er in dit beleidsadvies zou moeten staan op dit thema?’.

De buitenschil luistert en reflecteert met de volgende vraag: ‘Wat heb je gehoord in deze discussie en wat vind jij dat er in het beleidsadvies zou moeten komen?’ In 1 woord of zin schrijven ze dit op een gekleurd rondje en geven ze dit mee aan de gemeente. De binnenschil vult waar nodig aan.

 

      Samenwerking speeltuin en de buurt

- Signaleringsfunctie van de speeltuin
, vanuit de vertrouwensband tussen speeltuinwerker en kinderen. En daarmee de contacten en samenwerking in het professionele netwerk van hulpverlening (bv buurtteams, JoU en scholen). Heeft de speeltuin deze functie in de toekomst ook?

- Hoe verhouden de speeltuinen zich tot het pedagogisch klimaat in de wijk? in hoeverre wordt samenwerking met partners zoals ‘vreedzame wijk’, scholen psz enz verwacht cq. verplicht gesteld?

- Idee rondom samenwerking buurtteam jeugd en gezin is niet zo vanzelfsprekend

- Is er een protocol rondom privacy?

         

      Inclusiviteit
- Hoe garanderen speeltuinen inclusiviteit? Is er nu voldoende geborgd in dit beleidskader dat de speeltuinen ‘open voorzieningen’ zijn, waar alle kinderen in de buurt een plek kunnen vinden en kunnen participeren? Ook groepen die de speeltuin misschien liever niet binnen ziet, of bijzonder kwetsbare groepen?

- Hoofddoelgroep is nu 4-12 jaar. De groep van 0-4 met ouders is heel belangrijk voor vorming van inclusiviteit.

         

      Betrokkenheid Speeltuin
- De flexibele schil is in de praktijk meer organisch dan dat in dit concept wordt voorgesteld. Waar ligt de speelruimte voor (kwetsbare) ouders/bewoners om (tijdelijk) actief te zijn in de speeltuin zonder te moeten voldoen aan allerlei eisen? en hoe uitnodigend en ondersteunend is het vaste team om ook juist deze ouders en bewoners te verleiden? In het verlengde hiervan, moet je VOG’s wel verplichten in je flexibele schil?? (Is het een idee om dit aan de speeltuin zelf te laten, omdat het zo afhankelijk is van hoe er met deze flexschil gewerkt wordt?)

- Betrokkenheid is niet altijd vanzelfsprekend (op het niveau van speeltuin draaien). Het beheer van een speeltuin kan daardoor fragiel en tijdelijk zijn. Hoe kunnen we continuïteit waarborgen?

 

        

     Verschillende snelheid verandering
Is er in dit beleidskader genoeg ruimte voor de verschillende snelheden van ontwikkeling naar zelfstandige speeltuinen.

         

     Innovatie Speeltuin
Is er specifiek aandacht voor de (fysieke) ontwikkeling van de speeltuin van de toekomst?

 

         


Rick en Jorden geven na elk gesprek aan wat zij hiervan meenemen voor het beleidskader.
Zij geven in de tekst direct aan welke veranderingen ze zullen aanbrengen.

 

 

 


Comments