Gemeente

De gemeente heeft de regie van deze fase en zorgt ervoor dat de afzonderlijke activiteiten en ontwikkelpaden in samenhang met elkaar voortgang vinden. De gemeente doet dit samen met het projectteam, bestaande uit vertegenwoordiging van de toekomstige speeltuinorganisaties, SMO’s, NUSO, Marieke Ploeg c.s en gemeente. 

De gemeente heeft ook haar eigen ontwikkelpad. Zij maakt een nieuwe beleidsregel, met bijpassende speelruimte in wet en regelgeving dat ruimte maakt voor integraal aangestuurde speeltuinorganisaties. In 2017 stelt de gemeente beleidsregel speeltuinen op die ingaat per 1 januari 2018. Hierbij wordt o.a. helder geoormerkt welke middelen voor de speeltuin beschikbaar zijn en welke subsidieverdeling wordt gehandhaafd (basis en basis Plus).

Per kwartaal, beginnend in januari 2017, organiseert de gemeente gespreksrondes waarin nieuwe afspraken worden gemaakt per speeltuin en de voortgang wordt besproken. In september en oktober 2016 is de eerste gespreksronde geweest, zie de agendapunten hiernaast. Hierbij zit in ieder geval aan tafel: de speeltuinmaker van de toekomst (degene die bestuurlijke verantwoordelijkheid wil nemen), Stadsbedrijven (als huidig technisch beheerder) de SMO (als huidige sociaal beheerder) en de gemeente.


Voortgang - Concepttekst Beleidskader Speeltuinen

De gemeente is begonnen met het opstellen van de concepttekst Beleidskader Speeltuinen. Ze bespreken deze tekst breed in het speeltuinnetwerk voordat deze in het voorjaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dit gebeurt in 3 stappen:

  • op 1 februari bespreken zij het eerste concept met de projectgroep


  • Op 13 februari van 13:00 - 16:00 is een extra werkplaats beleidskader om het eerste concept beleidskader speeltuinen samen met de gemeente door te nemen, aan te vullen, te verbeteren en te verrijken. In deze werkplaats gaan we met een groep van ongeveer 15 mensen aan de slag gaan. Uiteraard willen we deze groep graag zo divers mogelijk samenstellen, met vertegenwoordigers van bewoners, vrijwilligers, speeltuinmakers, SMO's, UVO/Stadsbedrijven, speeltuinorganisaties en samenwerkende organisaties.


  • Op 22 maart van 19:00 - 21:30 maart is de Stedelijke Presentatie Beleidskader Speeltuinen.
    De gemeente presenteert het nieuwe concept beleidskader Speeltuinen, die in nauwe samenwerking met mensen uit de speeltuingemeenschap is gemaakt. Voordat dit beleidskader wordt voorgelegd aan de raad, wil de gemeente hierover nogmaals in gesprek. Aanmelden via de volgende link of stuur een mailtje aan suzan@speeltuinen.org met naam en functie/rol tov speeltuinen.

     
Achtergrond

 Agendapunten voortgangsgesprekken speeltuinen
September en oktober 2016
  • Is er in de periode van 5 februari (slotbijeenkomst Speelruimte maken we samen) tot nu iets veranderd in jullie speeltuin? Zijn er stappen gezet richting verzelfstandiging? 
  • Met de ingang van fase 3, hoe gaat jullie speeltuin deze fase in? Welke mijlpalen, stappen worden er gezet?
  • Wat heb je hiervoor nodig? Om deze stappen te kunnen zetten.

De gemaakte afspraken heeft elke speeltuin afzonderlijk opgenomen 
in een hernieuwd plan. Deze plannen zijn te vinden bij Speeltuinen en 
dan bij de persoonlijke pagina van desbetreffende speeltuin.